Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 74/14), redovna skupština Povijesnog i športskog društva HRVATSKI SOKOL održana, 27. rujna 2015. u Sokolskom domu (Vinkovci) Zavlaće bb, donijela je

STATUT POVIJESNOG I ŠPORTSKOG DRUŠTVA

HRVATSKI SOKOL

(pročišćeni tekst)

 I

OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o izgledu pečata udruge, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o gospodarskim djelatnostima, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, o pravima, obvezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, te stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, uvjetima i načinu izbora i opoziva, ovlastima, načinu odlučivanja, trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanku postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je Povijesno i športsko društvo Hrvatski sokol“ Vinkovci (u daljnjem tekstu: Društvo)

Skraćeni naziv udruge je PŠD Hrvatski sokol. Sjedište udruge je u Vinkovcima, Zavlaće bb. Radi efikasnije korespondiranje Sokolsko vijeće privremeno odrediti i drugo mjesto primanje pošte.

Članak 3.

Povijesno i športsko društvoHrvatski sokol“ Vinkovci je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Povijesno i športsko društvoHrvatski sokol“ Vinkovci je neprofitna pravna osoba.

 Članak 4.

Društvo ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm s natpisom Hrvatski sokol Vinkovci. U sredini je štit obavijen bršljanom na kojem se nalazi sokol raširenih krila, a unutar štita je monogram.

 Članak 5.

Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo.

Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika (po njegovu pisanom ili u izuzetnim slučajevima usmenom ovlaštenju) u njegovoj odsutnosti.

II

 CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 Članak 6.

 Društvo je osnovano u cilju promicanje, razvitka i unapređenja: povijesti, kulture, športa, ekologije, nauke i dr. vinkovačkog kraja i Vukovarsko-srijemske županije te radi suradnje sa svim sličnim i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Društvo se prvenstveno bavi istraživanjem lokalne povijesti i vlastite povijesti, te na povijesnom i pravnom sljedništvu hrvatskoga sokolstva nastavlja prijeratni rad. U tom cilju njeguje i podržava sve oblike isticanja nacionalnih vrijednosti, odavanja počasti svim velikanima hrvatske povijesti uključujući i tekovine Domovinskoga rata, ali tako da ne zapostavlja i ostale narode.

Zadaci se provode raznim oblicima: akcijama, predavanjima, javnim tribinama, sportskim i drugim natjecanjima, publicističkom djelatnošću, prisutnosti u medijima i ostalim oblicima.

Društvo sudjeluje u svim društvenim oblicima javnog života Vinkovaca i Vukovarsko – srijemske županije.

Članak 7.

 Djelatnosti Društva su:

 • rad Sokolskog doma, povijesnog odjela, garde Hrvatskog sokola, rekreativno-sportskih događanja, kulturnih i znanstvenih događanja, ekološke akcije i dr.
 • informiranje javnosti o svim djelatnostima Društva
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske i drugih saveza,
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti,
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 Članak 8.

 Društvo obavlja gospodarske djelatnosti izdavanja Sokolskog doma na Sopotu sukladno Zakonu.

 Članak 9.

Rad Društva je javan. Tijela Društva obavještavaju članstvo i javnost pravodobnim izvješćivanjem o stajalištima, odlukama i akcijama pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, putem glasila društva, javnih medija i na druge načine

 III

ČLANSTVO U DRUŠTVU

 Članak 10.

 Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba. Za osobu mlađu od 14. godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu sa navršenih 14. godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 Članak 11.

 Članom Društva se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Društva.

Popis članova vodi se u skladu sa Zakonom o udrugama.

Popis članova obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, mail adresa, datumu pristupanja udruzi i datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                                                        

 Članak 12.

 Sokolsko vijeće određuje godišnji iznos članarine.

 Članak 13.

Prava i obveze članova su:

 • sudjelovanje u aktivnostima Društva,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Društva,
 • čuvanje i podizanje ugleda Društva,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
 • plaćanje članarine,

 Članak 14.

 Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do održavanje skupštine ne plati

članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Sokolsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Društva, koja žalbu rješava na prvoj sjednici.

Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

 Članak 15.

 Član Društva stegovno odgovara ukoliko nanese štetu udruzi.

Sokolsko vijeće vodi postupak i izriče stegovne mjere, po pravilniku koji je donijela.

 Članak 16.

 Društvo se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku predlaže Sokolsko vijeće što mora na prvoj sjednici Skupština potvrditi ili odbiti

 IV

 TIJELA DRUŠTVA

 Članak 17.

 Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Sokolsko vijeće
 • Nadzorni odbor

 SKUPŠTINA

 Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva. Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti, te maloljetne osobe s navršenih 14. godina života uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, sudjeluje u radu Skupštine.

 Članak 19.

 Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu ili inicijativu Sokolskog vijeća.

Odluku o održavanju Skupštine donosi Sokolsko vijeće najkasnije mjesec dana prije njena održavanja te predlaže dnevni red.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva.

U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice, te mjesto i dan održavanja sjednice

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj.

Članak 20.

Skupština donosi Poslovnik o radu i bira svoje radno predsjedništvo. Skupštini predsjedava Predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti dopredsjednika koja će predsjedavati sjednicom.

Broj prisutnih predstavnika na Skupštini utvrđuje Verifikacijska komisija koja se imenuje na početku sjednice skupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koji se trajno čuva u arhivi Društva.

 Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova.

Ako na sjednici nije prisutna natpolovična većina članova, sjednica se odgađa na 30 minuta.

Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutno najmanje trećina članova Skupštine. Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja.

 Članak 22.

 Skupština Društva:

 • usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Predsjednika,
 • bira i razrješava Sokolsko vijeće i druga tijela Društva,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže, međunarodne udruge i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 SOKOLSKO VIJEĆE

 Članak 23.

Sokolsko vijeće je izvršno tijelo Skupštine i za svoje rad odgovara Skupštini.

Sokolsko vijeće najviše je tijelo Društva između dvije skupštine i broji devet članova.

Sokolsko vijeće čine: predsjednik, dva dopredsjednika, tajnik, rizničar, voditelj doma i 3 (tri) člana.

Mandat članova Sokolskog vijeća traje četiri godine.

Sjednice Sokolskog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, saziva ih predsjednik društva ili osoba koju on odredi.

 Članak 24.

 Sokolsko vijeće na svojim sjednicama pravovaljano odlučuje, ako je prisutno više od polovice njegovih članova. Sokolsko vijeće odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Sokolsko vijeće:

 • priprema i saziva Skupštinu,
 • odlučuje o načinu provedbe programa rada koji je utvrđen na Skupštini,
 • predlaže Statut, njegove izmjene i dopune, kao i druge akte Društva,
 • utvrđuje godišnji obračun Društva i raspravlja o rezultatima,
 • osigurava nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Društva,
 • izabire Odbor Sokolske garde,
 • imenuje i razrješava domara Sokolskoga doma,
 • odlučuje o drugim pitanjima iz rada Društva.

 NADZORNI ODBOR

 Članak 25.

 Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana koji između sebe izabiru predsjednika. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a vrijeme mandata istovjetno je s mandatom Sokolskoga vijeća.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik Nadzornog odbora

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova i to većinom glasova svih članova.

Nadzorni odbor:

 • pregledava cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje Društva te obavlja nadzor nad tim poslovanjem,
 • provjerava pravilnost primjene propisa, odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata Društva,
 • upoznaje Sokolsko vijeće sa stanjem nađenim pregledom i nadzorom i
 • podnosi izvještaje o radu Skupštini Društva.

 Članak 26.

 GARDA HRVATSKOG SOKOLA

Garda Hrvatskog sokola Vinkovci je sastavni dio članstva društva.

Ima svojega voditelja i zapovjednika postrojbe.

Članovi Sokolskoga vijeća prema potrebi pomažu u organiziranju i provedbi pojedinih nastupa.

Aktivni članovi – gardisti moraju se uvježbavanjem pripremati za nastupe.

Mlađi članovi moraju biti dobri učenici, stariji moraju biti poštovani kao dobri radnici i svi primjerenoga vladanja.

 PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI DRUŠTVA

 Članak 27.

Predsjednika Društva bira Skupština udruge na mandat od četiri godine. On je i predsjednik Sokolskoga vijeća

 Članak 28.

Predsjednik:

 • odgovara za zakonitost rada Društva,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano,
 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,                          
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 •  podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva.

 Članak 29.

Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika (po njegovu ovlaštenju) u njegovoj odsutnosti. Mandat Dopredsjednika traje četiri godine. Oni su dopredsjednici Sokolskoga vijeća

TAJNIK

 Članak 30.

Tajnika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Društvu. Tajnik Društva vodi registar članova.

Tajnik koordinira rad Društva zajedno sa Predsjednikom.

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Društva, Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela ili zadužiti pojedinoga člana Sokolskoga vijeća.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela ili člana Sokolskoga vijeća utvrđuju se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 Članak 32.

Likvidatora imenuje Skupština koja ga i opoziva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

Likvidator može biti svaki član Društva, osoba ovlaštena za zastupanje kao i osoba koja nije član udruge – fizička ili pravna.

 V

 IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 Članak 33.

 Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Članak 34.

 Društvo stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • obavljanje djelatnosti ( gospodarske djelatnosti ) sukladno zakonu,
 • financiranje programa i projekata iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 Članak 35.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Društvo je obvezno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Društva podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 VI

 PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

 Članak 36.

Društvo prestaje postojati u slučajevima predviđenim člankom 48. Zakona o udrugama.

U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Gimnastičkom društvu Hrvatski sokol s obvezom da sadašnji Sokolski dom na Sopotu zadrži naziv. Ako Gimnastičko društvo nije voljno preuzeti Sokolski dom, onda on prelazi u vlasništvo Grada Vinkovaca.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Društva.

 VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

 Statut Društva donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave.

 Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

Danom donošenja ovog Statuta prestaje vrijediti Statut usvojen 22. rujna 2013.

 U Vinkovcima, 27. rujna 2015. godine

 Predsjednik Društva:

     Zlatko Virc